Za nami egzaminy zawodowe i czeladnicze!

Aktualności Egzaminy
W czerwcu uczniowie trzecich klas Technikum i Branżowej Szkoły I stopnia przystąpili do egzaminów zawodowych, które składają się z dwóch części: pisemnej i praktycznej.
Test pisemny obejmuje 40 pytań wielokrotnego wyboru dotyczących wiedzy teoretycznej związanej z danym zawodem. Podczas egzaminu praktycznego uczniowie wykonują zadania typowe dla danego zawodu, które mają na celu sprawdzenie ich umiejętności praktycznych.
Część pisemna egzaminu zawodowego odbyła się w pracowniach komputerowych Szkoły Hipolita. Egzamin praktyczny dla sprzedawców i techników ekonomistów miał miejsce w szkolnej pracowni ekonomiczno-handlowej, natomiast tapicerzy przystąpili do testu praktycznego w Europol Meble Polska.
Uczniowie kształcący się w pozostałych zawodach, m.in. technik elektryk, technik żywienia i usług gastronomicznych, fryzjer, kucharz, krawiec, operator obrabiarek skrawających, ślusarz, mechanik pojazdów samochodowych, elektromechanik pojazdów samochodowych, zostali skierowani do ośrodków egzaminacyjnych posiadających upoważnienia do przeprowadzenia części praktycznej egzaminu zawodowego. Nasi uczniowie zdawali egzamin praktyczny m.in. w Centrum Kształcenia Zawodowego w Chodzieży, w Zespole Szkół Przemysłu Spożywczego im. J.J. Śniadeckich w Poznaniu.
Uczniowie Branżowej Szkoły I stopnia, którzy odbywali praktyczną naukę zawodu u przedsiębiorcy – rzemieślnika, podchodzili do egzaminu czeladniczego. Kształcili się oni w takich zawodach jak: elektryk, elektromechanik, elektromechanik pojazdów samochodowych, mechanik pojazdów samochodowych, lakiernik samochodowy, ślusarz, kucharz, fryzjer, monter sieci i instalacji sanitarnych, monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie, stolarz. Egzamin czeladniczy organizowany był przez Wielkopolską Izbę Rzemieślniczą w Poznaniu.
Egzaminy zawodowe i czeladnicze są kluczowym elementem systemu kształcenia zawodowego w Polsce, mając na celu weryfikację wiedzy teoretycznej oraz praktycznych umiejętności uczniów, co jest niezbędne do uzyskania odpowiednich kwalifikacji zawodowych i zdobycia dyplomu zawodowego lub czeladniczego.
Dziękujemy wszystkim, którzy byli zaangażowani w realizację egzaminów zawodowych i czeladniczych w roku szkolnym 2023/2024.
Zdającym życzymy bardzo dobrych wyników!🏆