Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

Zespół Szkół im. Hipolita Cegielskiego w Chodzieży zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej http://szkola.hipolita.pl/

Data publikacji strony internetowej: 29.08.2008 r.

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 28.03.2020 r.

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności wymienionych poniżej:

1. Brak opisu tekstowego modułu wyszukiwania informacji dla osób niepełnosprawnych.

2. Linki prowadzące do materiałów na innych stronach/podstronach nie zawierają treści tekstowej, którą mogą odczytać programy dla niepełnosprawnych.

3. Brak tytułu w zagnieżdżonych ramkach tzw. frame i iframe.

Informacja dla użytkowników niepełnosprawnych

– Użytkownicy korzystający wyłącznie z klawiatury mogą swobodnie poruszać się po serwisie za pomocą klawisza Tab lub SHIFT+TAB.

– Linki – także te prowadzące do serwisów zewnętrznych – w zdecydowanej większości otwierają się w tym samym oknie. Dzięki temu użytkownik ma pełną kontrolę nad swoją przeglądarką.

– Osoby zamieszczające teksty na stronie dokładają starań, aby były one zrozumiałe oraz formatowane w sposób zgodny z zasadami dostępności.

– Strony witryny z łatwością można przeglądać na ekranach urządzeń mobilnych poprawnie wspierających wymienione standardy, takich jak palmtopy, telefony komórkowe.

– Wprowadzono narzędzie ułatwień dostępu (niebieski kwadrat przy logo) pozwalające na zmianę czcionki na bardziej czytelną,  zmianę wielkości czcionki, zmianę kontrastu, tła, tryb nocny, skalę szarości, wskazanie linków. Narzędzie dostępne na wszystkich stronach i podstronach.

– Całość serwisu oparta jest na stylach CSS.

– Utrudnienia, w miarę możliwości, przy dodawaniu aktualnych treści będą usuwane.

Informacje dodatkowe

– Strona jest aktualizowana i weryfikowana na bieżąco.

– Zespół Szkół im. Hipolita Cegielskiego dokłada wszelkich starań, aby dostępność i użyteczność strony internetowej była na poziomie WCAG 2.0.

– W zakładce Kontakt zawarte są dane teleadresowe szkoły.

 Data sporządzenia deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

Oświadczenie sporządzono dnia: 29.09.2020 r.

Oświadczenie zweryfikowano dnia: 31.03.2021 r.

Oświadczenie zweryfikowano dnia: 30.03.2022 r.

Oświadczenie zweryfikowano dnia: 29.03.2023 r.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt.  Osobą kontaktową jest p. Alicja Kupka e-mail: a.kupka@szkola.hipolita.pl

Kontaktować można się także dzwoniąc na numer: 67/ 2810-160.

Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Informacje na temat procedury odwoławczej

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

Podmiot publiczny zrealizuje żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich:

al. Solidarności 77

00-090 Warszawa

Telefon: (22) 55 17 700

Informacyjna infolinia obywatelska: 800 676 676 e-mail: biurorzecznika@brpo.gov.pl Link do strony: https://www.rpo.gov.pl/

Dostępność architektoniczna

Zespół Szkół im. Hipolita Cegielskiego w Chodzieży, ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 2, 64-800 Chodzież zlokalizowany jest w 3 budynkach stanowiących zabudowę zwartą, tj. budynek główny, nowe skrzydło budynku głównego oraz hala sportowa. Budynki połączone zostały tzw. łącznikami.

Do budynku głównego prowadzą trzy wejścia: od ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego, od placu apelowego (przez łącznik) i od strony sklepów (wejście do kuchni szkolnej i mieszkań prywatnych).

Do wejścia od strony ulicy prowadzą schody. Wejście od strony placu apelowego (przez łącznik) przystosowane jest dla osób z niepełnosprawnością ruchową. Po wejściu do budynku znajduje się platforma przyschodowa umożliwiająca dojazd m.in. do gabinetu dyrektora, sekretariatu i świetlicy.

W budynku głównym nie ma toalety dla osób niepełnosprawnych.

Do nowego skrzydła prowadzą trzy wejścia: od strony placu apelowego (przez łącznik), od strony parkingu i od strony hali sportowej (przez łącznik). W budynku są szerokie korytarze, łagodny podjazd dla wózków wewnątrz i przed budynkiem oraz jedna toaleta dla osób niepełnosprawnych.

Do hali sportowej prowadzą trzy wejścia: od ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego (przez łącznik), od strony boiska (przez łącznik) i od strony ul. Dworcowej. Dodatkowo boisko w hali sportowej wyposażone jest w troje drzwi przeciwpożarowych. Hala sportowa przystosowana jest dla osób z niepełnosprawnością ruchową. W budynku są dwie toalety dla osób niepełnosprawnych.

W obiektach szkolnych nie ma windy umożliwiającej dotarcie na wyższe kondygnacje.

Na parkingu miejskim przy ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego (po drugiej stronie ulicy) znajduje się jedno miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych. Oprócz tego każda osoba niepełnosprawna, która ma konieczność przybycia do Szkoły może wjechać na parking szkolny.

Do obiektów szkolnych można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W obiektach szkolnych nie ma pętli indukcyjnych.

W obiektach szkolnych nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabo widzących.

Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online:

Szkoła może zapewnić dostęp do świadczenia usług tłumacza języka migowego. W celu skorzystania z pośrednictwa tłumacza konieczne jest powiadomienie o takiej potrzebie, co najmniej 3 dni roboczych przed planowanym terminem wizyty w Szkole, z wyłączeniem sytuacji nagłych. Zgłoszenie powinno zawierać następujące elementy: imię i nazwisko osoby uprawnionej, propozycję terminu, wskazanie metody komunikowania się, krótki opis sprawy do załatwienia w Szkole, adres kontaktu zwrotnego, na który zostanie przesłana informacja z potwierdzeniem spotkania. Zgłoszenia można dokonać w jednej ze wskazanych form: pisemnie, za pomocą e-maila, przy pomocy osoby trzeciej, ze wskazaniem metody komunikowania się na adres Szkoły lub bezpośrednio do sekretariatu Szkoły. W obiektach szkolnych jest możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu, w terminie 2-3 dni roboczych od momentu zgłoszenia takiej potrzeby (sposób zgłoszenia: telefonicznie  lub poprzez kontakt elektroniczny).

Udostępniamy możliwość skorzystania z tłumacza języka migowego online:

DOKUMENTACJA:

Plan działań na rzecz poprawy dostępności w Zespole Szkół im. Hipolita Cegielskiego w Chodzieży 2020 – 2024

Plan działań na rzecz poprawy dostępności – pobierz

 

Raport o stanie zapewnienia dostępności podmiotu publicznego – aktualizacja i przegląd deklaracji dostępności – 27.03.2024 r.

Pobierz w formacie pdf

 

Raport o stanie zapewnienia dostępności podmiotu publicznego – aktualizacja i przegląd deklaracji dostępności – 29.03.2023 r.

Pobierz w formacie pdf

 

Raport o stanie zapewnienia dostępności podmiotu publicznego – aktualizacja i przegląd deklaracji dostępności – 30.03.2022 r.

Pobierz w formacie pdf

 

Raport o stanie dostępności podmiotu publicznego – 31.03.2021 r.

Pobierz w formacie pdf