KLAUZULA INFORMACYJNA
dotycząca przetwarzania danych osobowych – RODO

 

Na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informuję, że:

Administrator danych:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zespół Szkół im. Hipolita Cegielskiego w Chodzieży, ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 2, e-mail: zsp_chodziez@wp.pl, tel. 67 281 01 60.

Przedstawiciel administratora danych:

Przedstawicielem administratora danych osobowych jest dyrektor szkoły Pani Lucyna Sworowska, ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 2, e-mail: zsp_chodziez@wp.pl, tel. 67 281 01 60.

Inspektor ochrony danych:

W celu zagwarantowania bezpieczeństwa danych osobowych dyrektor szkoły wyznaczył Inspektora Ochrony Danych (IOD) w osobie Pani Beaty Lewandowskiej, z którą można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych poprzez adres e-mail:  iodo@iodopila.pl

Cele przetwarzania danych osobowych oraz podstawa prawna przetwarzania:

Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych odbywać się będzie:

 • w celu realizacji statutowych zadań szkoły wynikających z ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996 z późn. zm.) na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
 • w celach archiwalnych (dowodowych) będących realizacją obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO);
 • w celu realizacji umów zawartych z kontrahentami Zespołu Szkół im. Hipolita Cegielskiego w Chodzieży;
 • w celu zapewnienia bezpieczeństwa uczniów i pracowników szkoły, ochrony mienia (w kontekście ewentualnych kradzieży oraz dewastacji mienia), a także zapewnienia porządku publicznego oraz ochrony przeciwpożarowej (art. 222 Kodeks pracy, art. 108a ustawy Prawo oświatowe, art. 5 i art. 6 ust. 1 pkt c i f RODO);
 • gdy osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów, np. przetwarzanie wizerunku w postaci fotografii wykonywanej podczas wydarzeń mających na celu promocję szkoły lub podmiotu publicznego, przetwarzanie danych osobowych w procesie rekrutacji (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

Okres przechowywania danych osobowych:

 • dane osobowe będą przetwarzane przez okres, niezbędny do realizacji celu przetwarzania i przechowywane zgodnie z ustawą z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2018 r. poz. 217 z późn. zm.).

 Prawo dostępu do danych osobowych:

W związku z przetwarzaniem przez Administratora danych osobowych przysługuje Pani/Panu:

 • prawo dostępu do treści danych, na podstawie art. 15 Rozporządzenia;
 • prawo do sprostowania danych, na podstawie art. 16 Rozporządzenia;
 • prawo do usunięcia danych, na podstawie art. 17 Rozporządzenia;
 • prawo do ograniczenia przetwarzania danych, na podstawie art. 18 Rozporządzenia;
 • prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, na podstawie art. 21 Rozporządzenia.

W przypadku, w którym przetwarzanie Pani/Pana danych odbywa się na podstawie zgody (tj. art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia), przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia jej w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego:

Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Organu Nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO) adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, tel.: 22 531 03 00 gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących, narusza przepisy Rozporządzenia.

Konsekwencje niepodania danych osobowych:

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem realizacji celów, a ich niepodanie będzie skutkowało brakiem możliwości wykonania zadań oraz obowiązków prawnych ciążących na administratorze.

Odbiorcy danych:

Odbiorcą danych osobowych będą osoby upoważnione przez Administratora do przetwarzania danych osobowych  w ramach wykonywania swoich obowiązków służbowych. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Administratora np. instytucjom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa (np. organom administracji, sądom) i innym podmiotom, w zakresie, w jakim są one uprawnione do ich otrzymywania na podstawie przepisów prawa.

Przekazanie danych do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej:
Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji mię­dzynarodowej.

Zautomatyzowane podejmowanie decyzji, profilowanie:

Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.