Ochrona danych osobowych

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanym dalej Rozporządzenie RODO), informuję, iż:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zespół Szkół im. Hipolita Cegielskiego w Chodzieży reprezentowany przez Dyrektora, z siedzibą przy ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 2, 64-800 Chodzież, http://szkola.hipolita.pl/kontakt/ tel:672810160 adres poczty e-mail: sekretariat@szkola.hipolita.pl

2. W Zespole Szkół im. Hipolita Cegielskiego w Chodzieży został powołany Inspektor ochrony danych osobowych Pan Tomasz Więckowski i ma Pani/Pan prawo kontaktu z nim za pomocą adresu e-mail: iod2@synergiaconsulting.pl tel. 693 337 954 lub pisemnie na adres Administratora wskazany w pkt. 1

3. Cele i podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych stanowić będą:
1) udzielona przez Panią/Pana zgoda (Art. 6 ust. 1 lit. a RODO)
2) działania niezbędne do zawarcia z Panią/Panem umowy oraz późniejsze jej wykonywanie (Art. 6 ust. 1 lit. b RODO)
3) obowiązki prawne ciążące na Administratorze (Art. 6 ust. 1 lit. c RODO) w szczególności związane z procesem nauczania, działalnością wychowawczą, opiekuńczą oraz innych działań statutowych wynikających z ustaw;
 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2019 r. poz. 1481 z późn. zm.)
 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. 2019 poz. 1148 z późn. zm.)
4) niezbędność przetwarzania w celu wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym (Art. 6 ust. 1 lit. e RODO).

4. Pani/Pana dane osobowe nie są udostępniane innym odbiorcom z wyłączeniem podmiotów do tego uprawnionych takich jak:
1) podmioty upoważnione do odbioru danych osobowych na podstawie odpowiednich przepisów prawa,
2) podmioty, które przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora na podstawie zawartej z Administratorem umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.

5. Pani/Pana dane osobowe po zrealizowaniu celu, dla którego zostały zebrane, będą przetwarzane w celach archiwalnych i przechowywane przez okres niezbędny wynikający z przepisów dotyczących archiwizowania dokumentów obowiązujących u Administratora (Rzeczowy Wykaz Akt) zgodnie z ustawą z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2019 r. poz. 553 z późn. zm.).

6. Posiada Pani/Pan prawo:
1) dostępu do treści swoich danych, na podstawie art. 15 RODO,
2) żądania sprostowania danych, które są nieprawidłowe, na podstawie art. 16 RODO,
3) żądania usunięcia danych, na podstawie art. 17 RODO gdy:
 dane nie są już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane,
 dane przetwarzane są niezgodnie z prawem;
4) prawo do przenoszenia danych, na podstawie art. 20 Rozporządzenia RODO,
5) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych na podstawie art. 21 Rozporządzenia RODO,
6) ograniczenia przetwarzania, na podstawie art. 18 RODO gdy:
 osoba, której dane dotyczą, kwestionuje prawidłowość danych osobowych,
 przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania,
 administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne osobie, której dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń; 7) prawo do odwołania zgody w dowolnym momencie wobec przetwarzania danych osobowych opartego na art. 6 pkt 1. a) bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 7. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej. 8. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu. 9. Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

Klauzula informacyjna w związku ze zbieraniem danych osobowych ucznia w programie Sportowe Talenty

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 lub art. 14 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanym dalej Rozporządzenie RODO), informuję, iż:

 1. Administratorem danych osobowych w związku z wykonywaniem zadań szkoły określonych w art. 28 ust. 2b ustawy z 14. 12. 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz.U. z 2023 r. poz. 900) – dalej u. p.o., jest Zespół Szkół im. Hipolita Cegielskiego w Chodzieży.
 2. Z inspektorem ochrony danych, wyznaczonym przez administratora, można kontaktować się iod2@synergiacosnulting.pl lub tel.:693-337-954
 3. Administrator przetwarza dane osobowe, tj. imię i nazwisko ucznia, imię i nazwisko rodzica, adres poczty elektronicznej, inne dane pozyskiwane w ramach realizacji obowiązku prawnego w tym masę ciała i wzrost ucznia w celu wykonywania ustawowych zadań szkoły oraz wykonywania zadań publicznych z zakresu edukacji, w tym związanych z realizacją podstawy programowej z wychowania fizycznego i popularyzacją aktywności fizycznej. Podstawę prawną przetwarzania tych danych osobowych stanowi 6 ust. 1 lit. c i art. 9 ust. 2 lit. g rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1) – dalej RODO w zw. z art. 28 ust. 2b u.p.o.
 4. Dane osobowe będą przetwarzane do upływu okresu ich archiwizacji przez okres obowiązujący u Administratora według przepisów dotyczących archiwizacji oraz jednolitego rzeczowego wykazu akt tj. przez okres 3 lat od końca roku w którym wprowadzono ostatnia aktualizację danych.
 5. Podanie danych osobowych wymienionych w pkt 3 jest wymogiem ustawowym, wynikający, z art. 28 ust. 2b u.p.o.
 6. Ma Pani/Pan prawo do:
  1. dostępu do danych osobowych oraz ich sprostowania, żądania usunięcia, ograniczenia przetwarzania;
  2. do wniesienia skargi do organu nadzorczego – do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w razie uznania przez Panią/Pana, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.
 7. Administrator danych osobowych ma obowiązek udostępnić dane osobowe w zakresie masy ciała i wzrost u ucznia w ewidencji “Sportowe Talenty”, której administratorem danych osobowych jest minister właściwy do spraw kultury fizycznej, na podstawie art. 28 ust. 2c pkt 2 u.p.o.
 8. Dane osobowe nie będą przekazywane poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
 9. W oparciu o dane osobowe Administrator nie będzie podejmował zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.

Klauzula informacyjna – monitoring wizyjny                       

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanym dalej Rozporządzenie RODO), informuję, iż:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zespół Szkół im. Hipolita Cegielskiego w Chodzieży reprezentowany przez Dyrektora, z siedzibą przy ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 2, 64-800 Chodzież, http://szkola.hipolita.pl/kontakt/ adres poczty e-mail: sekretariat@szkola.hipolita.pl tel. (67) 281 01 60.

2. W Zespole Szkół im. Hipolita Cegielskiego w Chodzieży został powołany Inspektor ochrony danych osobowych Pan Tomasz Więckowski i ma Pani/Pan prawo kontaktu z nim za pomocą adresu e-mail: iod2@synergiaconsulting.pl tel. 693 337 954 lub pisemnie na adres Administratora wskazany w pkt. 1

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa uczniów i pracowników, ochrony przeciwpożarowej oraz ochrony mienia powierzonego Administratorowi zgodnie z art. 108 a ust. 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (tekst jedn.: Dz. U. z 2019 r. poz. 1148 z późn. zm.) oraz art. 222 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy.

4. Monitoringiem wizyjnym objęto: wejście, wyjście z budynku oraz obszar bezpośrednio przylegający do budynku szkoły.

5. Zapis z monitoringu może zostać udostępniony właściwym organom w zakresie realizowanych przez nie zadań ustawowych. Dane mogą zostać udostępnione na podstawie pisemnego wniosku w związku z prowadzonym postępowaniem.

6. Zapisy z monitoringu przechowywane nie dłużej niż 30 dni. W przypadku, gdy nagrania stanowią dowód w postępowaniu prowadzonym na podstawie prawa lub Dyrektor powziął wiadomość, iż mogą one stanowić dowód w postępowaniu, Dyrektor jest zobowiązany zabezpieczyć nagrania i przechowywać je do momentu prawomocnego zakończenia postępowania.

7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ograniczenia przetwarzania na podstawie art. 18 RODO. 8. Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

Dokumenty do pobrania:

Do pobrania: Sportowe talenty klauzula RODO

Do pobrania:  KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH dla kanałów Social Media

Do pobrania: KLAUZULA INFORMACYJNA – PRZETWARZANIE DANYCH – NAUCZANIE ZDALNE

Do pobrania: Klauzula RODO dla osób towarzyszących oraz gości zaproszonych spoza organizacji szkolnej –  Studniówka_