Informacje ogólne

Zespół Szkół im. Hipolita Cegielskiego zdobył srebrną tarczę i tytuł Srebrnej Szkoły 2021. Jesteśmy na 3 miejscu wśród szkół naszego subregionu pilskiego.

Osiągnięcia

Kształcenie zawodowe w Chodzieży rozpoczęto tuż po zakończeniu I wojny światowej. Najstarsze dokumenty zachowane w szkole świadczą o tym, że już w roku 1919 powołano szkołę o charakterze zawodowym. Zespół Szkół im. Hipolita Cegielskiego w Chodzieży bezpośrednio nawiązuje do tych tradycji. W trakcie blisko stu lat istnienia, szkoły funkcjonujące w dzisiejszym Zespole opuściło wielu znakomitych fachowców. Absolwenci szkoły stanowią dziś blisko 80% czynnych mieszkańców Chodzieży i okolic. W większości to oni decydują o kształcie i poziomie gospodarki, tworzą małe i średnie przedsiębiorstwa i nimi zarządzają.

W długoletniej historii szkoły uczniowie osiągali szereg znaczących sukcesów w województwie i w kraju, biorąc udział w konkursach, olimpiadach, a także zawodach sportowych. Dzięki sukcesom na szczeblu centralnym uzyskiwano indeksy i wstęp wolny na wyższe uczelnie.

Dzisiaj  nasi absolwenci kontynuują naukę na wyższych uczelniach, często łącząc naukę z pracą w wyuczonym zawodzie lub podejmując studia dzienne. Absolwenci  szkoły branżowej  realizują się w zawodzie,  często otwierają własne firmy. Corocznie przeprowadzane badania ankietowe wśród absolwentów szkół średnich dowodzą, że zaledwie około 2% absolwentów nie kontynuuje nauki.

Szkoła dzisiaj

Szkoły wchodzące w skład Zespołu Szkół im. Hipolita Cegielskiego w Chodzieży tj. Technikum, Branżowa Szkoła I stopnia oraz Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych kształcą młodzież i osoby dorosłe w systemie stacjonarnym i zaocznym. Kadrę pedagogiczną stanowią ludzie bardzo dobrze przygotowani pod względem merytorycznym, nieustannie podwyższający poziom wiedzy i uzyskujący nowe kwalifikacje. Ważną rolę w szkole pełni Rada Rodziców, która współtworzy program szkoły, konsultuje zadania wychowawcze i opiekuńcze, wspomaga szkołę pod względem finansowym.

Co nas wyróżnia

Szkoła współpracuje z innymi placówkami noszącymi imię Hipolita Cegielskiego. Corocznie bierze udział w konkursach, zawodach sportowych i spotkaniach tych szkół. Inicjatywy te są realizowane w ramach zadań wychowawczych szkoły i mają na celu propagowanie postaw patriotycznych wśród młodzieży i prezentowanie sylwetki zasłużonego Wielkopolanina.

Ważnym naszym działaniem jest współpraca międzynarodowa. Od 1992 roku współpracujemy z Berufskolleg für Technik Ahaus (Niemcy). Każdego roku grupy młodzieży polskiej i niemieckiej spotykają się w partnerskich szkołach. Współpraca jest możliwa dzięki wsparciu finansowemu Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży, Biuro w Warszawie. W latach 2010-2013 zrealizowaliśmy wspólny projekt COMPACT, który został sfinansowany przez Narodową Agencję Comenius Regio. Projekt COMPACT umożliwił wypracowanie procedur i dokumentów dotyczących praktyk zagranicznych uczniów obu szkół. W 2013 i 2014 roku uczniowie polscy (technicy elektrycy i technicy mechanicy) oraz uczniowie niemieccy odbyli praktyki zawodowe w Polsce i w Niemczech.

W latach 2007-2009 zrealizowaliśmy ze szkołą duńską z Ringe projekt „Jeden dzień z życia, przyjaźń na całe życie”. Projekt był finansowany przez Narodową Agencję Comenius w Warszawie.  W 2007 roku podjęliśmy współpracę ze szkołą ogólnokształcącą z Trostianca na Ukrainie. Trzykrotnie gościliśmy uczniów z Ukrainy (ostatnio w 2014 roku), dwukrotnie nasi uczniowie przebywali w Trostiancu.

Realizujemy projekty: “Czas zawodowców bis”, “Wodorowa szkoła”.

Oferujemy praktyki zawodowe w ramach projektu “Erasmus+”.

Zespół Szkół  im. Hipolita Cegielskiego w Chodzieży jest otwarty na potrzeby lokalnego środowiska. Ofertę edukacyjną dostosujemy corocznie do potrzeb rynku pracy. W tej dziedzinie współpracujemy z pracodawcami, jest ich ponad 100, np. firmami: Europol Meble SA, Lumag sp. z o.o., Polskie Fabryki Porcelany Ćmielów i Chodzież S.A. (za zgodą Ministra Edukacji Narodowej wdrożyliśmy wspólnie z firmą eksperyment pedagogiczny), „Komfort” i „Tomex” w Budzyniu, Cech Rzemiosł Różnych w Chodzieży itd.

W zakresie kształcenia zawodowego współpracujemy z Centrum  Kształcenia Zawodowego w Chodzieży.

Zajęcia pozalekcyjne

Uczniowie korzystają z bardzo bogatej oferty zajęć pozalekcyjnych, jak: zespół wokalny, koło informatyczne, fotograficzne, muzyczne, chemiczne, historyczne, matematyczne, ekonomiczne, biologiczne, czytelnicze, mechaniczne itp. Uczniowie mogą brać udział w zajęciach szkolnego klubu sportowego. By tę ofertę wzbogacić, przygotowujemy projekty edukacyjne finansowane z EFS i budżetu państwa. Ważnym naszym atutem jest nowa hala sportowo- widowiskowa, w której odbywają się turnieje i zawody sportowe a także imprezy środowiskowe jak: targi edukacyjne, Paraspartakiada, koncerty itp.

Dla szczególnie zdolnych

Szkoła uczestniczy w promowaniu historii, kultywowaniu pamięci o ludziach i wydarzeniach, angażuje młodzież w akcje i przedsięwzięcia o charakterze ogólnopolskim. W roku 2006 uczniowie realizowali projekty “Echa Poznańskiego Czerwca 1956” i “Literacki Atlas Polski”, w 2008 projekt „Uczniowie z klasą”. W roku szkolnym 2008/2009 obchodziliśmy 90. rocznicę Powstania Wielkopolskiego. W 2013 roku byliśmy współgospodarzami uroczystości jubileuszu 60-lecia Cechu Rzemiosł Różnych w Chodzieży. Organizowaliśmy uroczystości związane z Rokiem Hipolita Cegielskiego w 200. rocznicę jego urodzin. W czerwcu 2014 roku uczciliśmy 25. rocznicę wolnych wyborów do Sejmu.

W szkole organizuje się konkursy (matematyczne, polonistyczne, informatyczne, zawodowe, językowe, motoryzacyjne), eliminacje olimpiad przedmiotowych np. Olimpiady Ekonomicznej, Przedsiębiorczości, Wiedzy o Bankach itp.

Pasjonuje nas historia naszego regionu, ziemi chodzieskiej i Wielkopolski. Poznajemy ją w czasie corocznie organizowanych sesji historycznych. Współpracujemy z Towarzystwem Miłośników Ziemi Chodzieskiej oraz Towarzystwem Pamięci Powstania Wielkopolskiego. Podczas Dni Nauk Przyrodniczych zgłębiamy tajniki przyrody i matematyki, uczymy przedsiębiorczości. Bierzemy udział w ogólnopolskim projekcie „Przyjazna szkoła” i „Szkoła bez przemocy”. W roku szkolnym 2009/2010 zrealizowaliśmy zadania projektu e-Szkoła Wielkopolska, w kolejnych latach (2010-2013) uczniowie naszej szkoły brali udział w projekcie „Szkoła Kluczowych Kompetencji”, w roku szkolnym 2013/2014 zrealizowano w Zasadniczej Szkole Zawodowej projekt „Innowacyjne metody nauczania przedsiębiorczości”, w roku 2012/2013 uczniowie Technikum prowadzili badania w ramach projektu „Odnawialne źródła energii”, od  2012r., wspólnie z Politechniką Poznańską, realizujemy projekt „Czas Zawodowców – wielkopolskie kształcenie zawodowe”.

Jak uczymy języków

Nauka języków obcych: angielskiego, niemieckiego i rosyjskiego. Dla maturzystów organizowane są dodatkowe zajęcia. Z zajęć rozwijających umiejętności językowe korzystać mogą wszyscy uczniowie.