Kalendarium historii szkoły Hipolita Cegielskiego w Chodzieży

(do pobrania w formacie PDF)

1919 r. – powstała polska Publiczna Średnia Szkoła Dokształcająca dla Chłopców, dyrektorami zostają Franciszek Nowacki ( lata 1919 – 1934), Stanisław Tokarz (lata 1934 -1938) i Jan Starzyński (od roku 1.09.1038 r. – 1.09.1939 r.).

Styczeń 1920 roku- Chodzież przechodzi w ręce władz polskich, oficjalnie administrację z rąk niemieckich przejmują Polacy

1927 r. – powstała Prywatna Szkoła Przysposobienia w Gospodarstwie Rodzinnym, kierownikiem została pani  (-) Płoszyńska.

1934–1935 r. – Prakseda Wolska organizuje na polecenie Kuratorium Szkołę Dokształcającą Zawodową dla pracującej młodzieży żeńskiej.

W czasie II wojny światowej Niemcy zniszczyli akta szkoły, pomoce naukowe i sprzęty szkolne.

Tadeusz Hoppe – burmistrz miasta z lat 1938-1939, nauczyciel szkoły dokształcającej został zmordowany w Górach Morzewskich            w listopadzie 1939 r.

6 IV 1945 r. odbyła się pierwsza  po wojnie rada pedagogiczna (po przerwie od czerwca  1939 r.)

15 IV 1945 r. – wznowiła swoją działalność przy ulicy Staszica  Publiczna Średnia Szkoła Dokształcająca dla Chłopców, kierownikiem został Leon Kinal,  pełnił tę funkcję do 31 VIII 1950 r.

1 IX 1945 r. – otwarcie działu gastronomicznego

 IX 1946 r. – wznowiła swoją działalność Szkoła Przysposobienia w Gospodarstwie Rodzinnym, kierownikiem została Barbara Sweich-Lauer.

W latach 1946-1947 przekształcano szkoły, powstały: Szkoła Dokształcająca żeńska – kierownik Prakseda Wolska, Publiczna Szkoła Dokształcająca Zawodowa koedukacyjna – kierownik Leon Kinal, Szkoła Prywatna Przysposobienia w Gospodarstwie Rodzinnym Gminnej Spółdzielni „Samopomoc Chłopska”- kierownik Prakseda Wolska.

3 lutego 1947 r. – dekret państwowy przekształcał szkoły dokształcające w średnie szkoły zawodowe, od 1947 r. wprowadzono obowiązek szkolny do 18. roku życia.

II 1948 r. – Prywatna Szkoła Przysposobienia w Gospodarstwie Rodzinnym i Publiczna Żeńska Szkoła Zawodowa Dokształcająca zostały połączone, powstała Publiczna Średnia Szkoła Zawodowa Gospodarcza, istniała do 1950 r., kiedy to utworzono w Chodzieży jedną koedukacyjną szkołę zawodową.

1 IX 1948 r. – otwarcie działu  cholewkarskiego

Kwiecień 1949 r. – zorganizowanie Komitetu Rodzicielskiego – przewodniczącym  był pan Władysław Joachimiak. Początkowo funkcjonowały oddzielne komitety rodzicielskie w poszczególnych szkołach. W Zespole Szkół Zawodowych, a później Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych istniała wspólna reprezentacja rodziców, najpierw pod nazwą Komitet Rodzicielski a później Rada Rodziców. W kolejnych latach przewodniczącymi byli: Czesław Słowiński, Jerzy Janiszewski, Teresa Weber, Stefan Rzetelny, Bolesław Świtek, Jan Kubacki (lata 2001-2008), Czesław Tomczyk (lata 2008-2009), Ryszard Cybulski (lata 2009-2010), Marian Kubacki (2010-2013)

Kwiecień 1949 r. –  działa Komitet Opiekuńczy Szkoły- Państwowa Fabryka Porcelany, przewodniczącym był   pan  (-) Walasiak.

1949 r. – powstał klub sportowy „Rzemieślnik” pod kierunkiem  pana Zenona Goślińskiego.

1.IX. 1949 r. otwarcie warsztatów szewsko-cholewkarskich. Pierwszym po wojnie kierownikiem warsztatów był Edmund Piątek (senior), pełnił tę funkcję do 1954 r.

1 VII 1950 r. – z połączenia Publicznej Średniej Szkoły Zawodowej Gospodarczej            i Publicznej Średniej Szkoły Zawodowej (męskiej) powstała Zasadnicza Szkoła Zawodowa,

 1 IX 1950 r.  dyrektorem szkoły został pan  Stanisław Boberski, który pełnił tę funkcję do  31 VIII 1954 r.

1 IX 1950 r. – otwarcie warsztatów ślusarskich przy ulicy Bosej

 V 1951 r. powstał szkolny klub sportowy „Stal”, którym opiekował się pan  Zenon Gośliński

1 IX 1951 r. – otwarcie działu ceramicznego, zajęcia praktyczne odbywały się                            w zakładach porcelany

23 XII 1951 r. szkoła przeprowadziła się  do własnego budynku przy ulicy Kościuszki, który opuściła komenda Milicji Obywatelskiej

 IX 1951 r. – lekcje odbywały  się w budynku przy ul. Kilińskiego 5(sala gimnastyczna w dawnym kościele baptystów)

15 IV 1952 r. – uruchomiono internat męski w budynku po byłej zimowej  szkole rolniczej przy ul. Świętokrzyskiej (daw. Hanki Sawickiej) – kierownikiem  internatu został pan  Borowski. Kolejni kierownicy internatu to: Marian Buczyński, Maria Malińska, Andrzej Skawiński, Mariola Kreskowiak.

IX 1954 – dyrektorem zostaje Stanisław Kubicki, pełni tę funkcję  do marca 1955

15 IV 1955 r.- dyrektorem zostaje Bernard Jutrzenka; kierowanie warsztatami szkolnymi powierzono Franciszkowi Łukasiewiczowi,

1955 r. – działa  koło sportowe „Zryw” , którym kieruje  Zdzisław Nawrocki.

15 IV 1955 r.-  dyrektorem zostaje Bernard Jutrzenka; kierowanie warsztatami szkolnymi w latach 1954 – 1958r. powierzono Franciszkowi Łukasiewiczowi

1957 r. – powstało  koło SKS Błysk”.

1 IX  1957 r. – otwarcie działu sprzedawców sklepowych

1 IX 1958 r. Leon Kinal zostaje kierownikiem warsztatów, pełni tę funkcję  do 31 VIII 1969 r.

1 IX 1958 r. – początek powstawania   5- letniego Technikum Mineralnego, po siódmej  klasie szkoły podstawowej – na początek powstaje  jako punkt konsultacyjny (w pierwszym roku działania,) Technikum Budowlano – Drogowego Zaocznego w Poznaniu (dyr. Kaszyński) Wydział Ceramiki Szlachetnej,  kierownikiem punktu w Chodzieży była pani Henryka Waruszewska

1 IX 1958 r. rozpoczęcie szkolenia techników w systemie zaocznym  po siódmej klasie dla długoletnich pracowników fabryki porcelany

9 II 1959 r. – przekształcenie  filii w drugą klasę Technikum Mineralnego dla Pracujących przy ZSZ i dokonanie naboru do pierwszej klasy Technikum Mineralnego.

1 IX 1959 r. – otwarcie filii Szkoły Zawodowej przy Szkole Podstawowej w Szamocinie (grupa stolarzy i inne zawody)

11 X 1959 r.- decyzją ministra zostaje w Chodzieży powołane Technikum Mineralne dla pracujących przy ZSZ

1959 r. – powstaje  Międzyszkolny Klub Sportowy „Noteć” Chodzież.

1 IX 1960 r. – otwarcie filii Szkoły Zawodowej w Margoninie (grupa mechaniczna).

1 IX 1960 r. – 1984 r. wicedyrektorem szkoły był  Konrad Krzyśka, a Julian Zaparucha od 1971 r. do 1998 r.

1961/1962 r. – otwarcie filii Szkoły Zawodowej w Ujściu (grupa szklarzy i ślusarzy oraz inne zawody). Filie w Szamocinie, Margoninie i Ujściu podlegały Szkole Zawodowej w Chodzieży.

1 VIII 1961 r. – szkoła otrzymała  zezwolenie  z Poznania na budowę nowego budynku

VI 1962 r.- rozpoczęcie budowy szkoły przy ulicy Zawadzkiego ( obecnie Wyszyńskiego)

1 IX 1963 r. – w Technikum Mineralnym utworzono jeden oddział grupy mechanicznej o specjalności obróbka skrawaniem.

1 IX 1963 r. – w Technikum Mineralnym utworzono jeden oddział grupy mechanicznej o specjalności obróbka skrawaniem.

2 XI 1964 r. szkoła rozpoczęła pracę w nowym budynku przy ul. Wyszyńskiego 2

1 II 1965 r. przeprowadzka warsztatów z ul. Bosej do nowych przy szkole

1 IX 1965 r. – uruchomiono Technikum Ceramiczne (młodzieżowe) na podbudowie szkoły podstawowej. Technikum Mineralne dla Pracujących przekształcono w Wydział Ceramiczny dla Pracujących po Zasadniczej Szkole Zawodowej. W kolejnych latach kształcono techników ceramików w 5-letnim technikum dla młodzieży, 3-letnim technikum po ZSZ dla młodzieży, 3-letnim technikum dla pracujących. Kształcenie techników ceramików zakończono w 1999r. przede wszystkim z powodu kryzysu w branży ceramicznej.. W ZSZ opracowano eksperyment pedagogiczny polegający na wprowadzeniu do wykazu zawodów szkolnych  zdobnika ceramiki, który dotąd obowiązuje w wykazach zawodów dla rynku pracy. Eksperyment został pozytywnie oceniony przez Ministerstwo Edukacji Narodowej, a jego rezultaty wykorzystano przy tworzeniu programów nauczania dla kwalifikacji zawodowych.

1 IX 1966 r. – 1971 r. – –dyrektorem  Zasadniczej Szkoły Zawodowej dla Pracujących był pan Jan Lubawy.

IX 1967 r. – w Zasadniczej Szkole Zawodowej w Czarnkowie uruchomiono I klasę filialną naszego technikum o profilu mechanicznym.

19 X 1968 r.- wręczenie szkole sztandaru i nadanie imienia Aleksandra Zawadzkiego.

1969 r. – 1977 r. kierownikiem warsztatów jest pan  Antoni Cyrulik.

10 II 1969 r. załamanie  się podłogi w świetlicy podczas studniówki.

 22 VI 970 r. – pierwsi maturzyści Technikum Ceramicznego (młodzieżowego) i filii wydziału mechanicznego dla pracujących w Czarnkowie opuścili  szkołę.

31 VIII 1970 r. – dyrektor szkoły Bernard Jutrzenka przechodzi na emeryturę.

1 IX 1970 r. nowym dyrektorem zostaje Bohdan Andrijew, który był nauczycielem    fizyki w Ratajach

1 IX 1970 r. zaczęła działać klasa elektryków w młodzieżowej zasadniczej szkole zawodowej i rozpoczęcie  starań o utworzenie pracowni elektrycznej

1 IX 1971 r. pan  Julian Zaparucha zostaje powołany na wicedyrektora szkoły

1 IX 1971 r. – Zasadnicza Szkoła Zawodowa Międzyzakładowa zostaje włączona do Zasadniczej Szkoły Zawodowej.

1 IX 1971 r. dyrektor Zasadniczej Szkoły zawodowej  Międzyzakładowej pan Jan Lubawy przechodzi  na emeryturę

1 IX 1972 r. pani Teresa Garbarczyk rezygnuje z pracy w naszej świetlicy i obejmuje stanowisko kierownika Poradni Społeczno-Wychowawczej

1 IX 1972 r. w szkolnej świetlicy pracę podejmuje pani Teresa Zydorczak

9 V 1973 r. – powołanie Zespołu Szkół Zawodowych w Chodzieży. Szkoły, które  weszły w skład Zespołu to: Zasadnicza Szkoła Zawodowa, Technikum Ceramiczne (młodzieżowe) z wydziałem mechanicznym i ceramicznym dla pracujących oraz filią wydziału mechanicznego w Czarnkowie.

IX 1974 r. – powstaje Liceum Zawodowe.

1 09 1975 r.- 2007 r. – funkcję wicedyrektora pełnił Stanisław Kaźmierski.

 1 IX 1977 r. – powstaje Szkoła Przysposabiająca do Zawodu.

1 VIII 1977 r. – kierownikiem warsztatów zostaje Edmund Piątek, a od 1 IX 1983 r. Gerard Kurowski.

 IX 1978 r. – otwarto Policealne Studium Budowlane.

1 IX 1984 r. – 3 VIII 2002 r. – wicedyrektorem zostaje Mieczysław Komar.

1 IX 1990 r. – dyrektor Bohdan Andrijew przechodzi na emeryturę, nowym dyrektorem szkoły  zostaje Mieczysław Wierzbiński.

1 IX 1995 r. – 2000 r. Zbigniew Wolniewicz- pełni funkcję  kierownika warsztatów szkolnych.

1973 r. – 2001 r. – przy Chodzieskich Zakładach Porcelany i Porcelitu (ul. M. Kasprzaka) funkcjonowała Zasadnicza Szkoła Zawodowa Przyzakładowa kształcąca przede wszystkim ceramików. Dyrektorami szkoły byli: Marian Kowalik, Ryszard Cichocki, Krystyna Magdziak.

 1 IX 1992 r. rozpoczęło działalność Technikum Samochodowe na podbudowie zasadniczej szkoły zawodowej

1 IX 1996 r.-  przekazanie szkole internatu przy ul. Strzeleckiej.

1 IX 1998 r. pan Julian Zaparucha odchodzi na zasłużoną emeryturę

5 XI 1999 r.- uroczyste obchody 80- lecia szkolnictwa zawodowego w Chodzieży.

1 I 2001 r. – z warsztatów szkolnych powstaje Centrum Kształcenia Praktycznego, przekształcone później w Centrum Edukacji Zawodowej, dyrektorem zostaje  Zofia Cieślak.

1 IX 2001 r. – na emeryturę przechodzi dyrektor Mieczysław Wierzbiński, a dyrektorem zostaje Mirosława Kutnik, która pełniła funkcję wicedyrektora w latach 1998  – 2001.

1 IX  2001 r. – wicedyrektorem została pani  Lucyna Sworowska.

14 III 2002 r. – Rada Powiatu Chodzieskiego nadaje szkole nazwę „Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Chodzieży”, w skład weszły szkoły: II Liceum Ogólnokształcące, Liceum Profilowane, Technikum w zawodach: technik mechanik, technik elektryk, technik żywienia i gospodarstwa domowego, technik pojazdów samochodowych, technik handlowiec, technik ekonomista i Zasadnicza Szkoła Zawodowa. Powołano szkoły dla dorosłych: Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące, Technikum Uzupełniające, Szkołę Policealną.

1 IX 2002 r. do  2007 r. – funkcję wicedyrektora pełnił Stanisław Spychalski.

30 VI 2003 r. – Rada Powiatu Chodzieskiego nadaje szkole imię Hipolita Cegielskiego.

10 X 2003 r. – odbyła się uroczystość nadania szkole imienia i wręczenia sztandaru.

VI  2004 r. – odbył się pierwszy, nadzorowany przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną w Poznaniu, zewnętrzny egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe. W szkole zorganizowano ośrodek egzaminacyjny w zawodzie sprzedawca.

 V  2005 r. – odbył się pierwszy, nadzorowany przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną w Poznaniu,  zewnętrzny egzamin                 tzw. Nowa Matura.

1 IX 2007 r. – wicedyrektorami szkoły zostają Tomasz Jagodziński i Tomasz Żurek

10 X 2008 r. – uroczyście otwarto halę widowiskowo-sportową, ( protokół  odbiorczy został sporządzony  25.06.2009 r.)

4 III 2009 r. w hali widowiskowo – sportowej odbyły się Powiatowe Targi Edukacyjne.

8-10 X 2009 r. –odbyły się  uroczystości jubileuszu 90.lecia szkolnictwa zawodowego w Chodzieży, a Towarzystwo Hipolita Cegielskiego w Poznaniu i prawnuczka Hipolita Cegielskiego pani Zofia Cegielska-Doerffer uhonorowali szkołę Statuetką Hipolita Cegielskiego.

VI 2012 r. Rada Powiatu zlikwidowała internat i w jego miejsce utworzono Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii

29 VI 2012 r.– na skutek zmian w prawie oświatowym Rada Powiatu Chodzieskiego dokonała likwidacji Liceum Profilowanego, Technikum Uzupełniającego i Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego oraz szkół dla dorosłych: Technikum Uzupełniającego, powołano Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych.

5 X 2013 r. – w hali widowiskowo-sportowej odbyły się uroczystości 60-lecia Cechu Rzemiosł Różnych w Chodzieży, Związek Rzemiosła Polskiego odznaczył Szkołę Honorową Odznaką Rzemiosła.

2013 r. – uroczyście obchodzono w szkole Rok Hipolita Cegielskiego.

28 V 2014 r. – Rada Powiatu dokonała likwidacji  Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych.

1 IX 2014 w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Hipolita Cegielskiego funkcjonowały szkoły:

Technikum w zawodach: technik elektryk, technik obsługi turystycznej, technik żywienia i usług gastronomicznych, technik ekonomista,  technik handlowiec, technik pojazdów samochodowych;

 1 IX 2014 r. w Zasadniczej  Szkole Zawodowej kształcono  w zawodach: m.in. kucharz, cukiernik, rzeźnik-wędliniarz, monter instalacji i urządzeń sanitarnych, fryzjer, tapicer, mechanik pojazdów samochodowych, operator obrabiarek skrawających, elektromechanik, elektryk, ślusarz, stolarz, murarz, piekarz, krawiec, lakiernik a także II Liceum Ogólnokształcące z programem ratowniczo-pożarniczym oraz Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych.

  1. VI. 2014 r. – budynek zwany potocznie przez uczniów „Folwarkiem” został przekazany protokołem zdawczo – odbiorczym do  organu prowadzącego tj. Powiatu Chodzieskiego reprezentowanego  przez Zarząd, a następnie został sprzedany

 1 IX 2014 r.  dyrektorem została  pani Lucyna Sworowska,  pani dyrektor  Mirosława Kutnik przeszła na zasłużoną emeryturę

1 IX 2014 r. – wicedyrektorem została pani Katarzyna Kulczyńska – Śróda, z tego stanowiska  zrezygnował pan Tomasz Żurek

1 IX 2015 r. – wicedyrektorem zostaje pan Jacek Skowroński, który objął to stanowisko po panu Tomaszu Jagodzińskim.

 17 XII  2015 r.  szkole zostało przekazane w użytkowanie nowe skrzydło, które zostało wybudowane w  miejscu rozebranej  starej sali  gimnastycznej.

26 IV 2016 r. – oficjalnym  protokołem został szkole przekazany łącznik między nowym skrzydłem szkoły a halą sportowo-widowiskową

1  IX  2016 r.  naukę rozpoczęli uczniowie pierwszej   klasy technikum w zawodzie technik mechanik pod patronatem firmy  LUMAG z Budzynia.

 9 XI 2016 r. – uczeń Jakub Herfort z Technikum Żywienia zajął I miejsce w programie telewizyjnym  „Mam Talent”  „za  najlepiej wykonaną piosenkę”.

1 IX 2017 r. szkoła przyjmuję nazwę Zespół Szkół im. H. Cegielskiego.

14 VI 2018 r. – zostaje oddane  nowe boisko sportowe

25 IX 2018 r.  szkoła otrzymała wyróżnienie w konkursie „Wielkopolska Szkoła Roku” organizowanym przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego

 15 I 2019 r. szkoła otrzymała brązową tarczę w rankingu 50 najlepszych techników w Wielkopolsce

31 III 2019 r. – wicedyrektor Jacek Skowroński zostaje oddelegowany do Kuratorium Oświaty  Delegatura w Pile

1 IV 2019 r. zastępcą dyrektora została   pani Magdalena Woźniczka

8 IV 2019 r. rozpoczął się w szkole strajk nauczycieli

10.IV.2019 r. w szkole odbył się „Międzyszkolny Konkurs o H. Cegielskim”

27 IV 2019 r. –  zawieszenie strajku przez nauczycieli

 

Kalendarium opracowała: dr Maria Sawicka

 

W związku z Jubileuszem 100-lecia Szkolnictwa Zawodowego zapraszamy naszych uczniów do udziału w konkursie dotyczącym historii Szkoły Hipolita. Konkurs odbędzie się  w świetlicy 3 października o godzinie 10.50. 

Zapraszamy reprezentacje wszystkich klas!