Spotkanie z pracodawcami

14 listopada 2022 r. po raz kolejny gościliśmy w Zespole Szkół im. Hipolita Cegielskiego w Chodzieży lokalnych przedsiębiorców zatrudniających młodocianych pracowników z Branżowej Szkoły I stopnia oraz przyjmujących na praktyki zawodowe uczniów Technikum. Obok przedstawicieli przedsiębiorców w spotkaniu uczestniczyli Wicestarosta Powiatu Chodzieskiego Mariusz Witczuk, Kierownik Wydziału Oświaty Tomasz Procek, wiceprezes Wielkopolskiej Izby Rzemieślniczej w Poznaniu Karol Pufal, Pełnomocnik Wielkopolskiej Izby Rzemieślniczej w Poznaniu Katarzyna Jeleń-Wojciechowska, Starszy Cechu Rzemiosł Różnych w Chodzieży Edmund Kaczmarek, dyrektor Centrum Wsparcia Rzemiosła Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Pile Ewa Krupka-Zaręba. Gościliśmy również przedstawicieli przedsiębiorstw patronackich, prezesa Banku Spółdzielczego w Chodzieży Dariusza Bugajskiego, dyrektora Enea Operator Rejonu Dystrybucji w Chodzieży Krzysztofa Statuckiego oraz przedstawicieli Europol Meble Polska Rafała Piosika i Marcelinę Kwade. Tegoroczne spotkanie miało na celu zacieśnienie wzajemnej współpracy w obszarze kształcenia młodocianych pracowników.
Dyrektor Zespołu Szkół im. Hipolita Cegielskiego w Chodzieży, Magdalena Woźniczka, podkreśliła znaczenie kształcenia branżowego i technicznego oraz współpracy szkoły z pracodawcami. Chcemy, aby uczniowie byli bardzo dobrze przygotowani do podjęcia zawodu, chcemy jako szkoła, wspólnie z pracodawcami, zrobić wszystko, aby poprawić jakość i efektywność kształcenia.
Wicedyrektorka szkoły Hipolita Katarzyna Kulczyńska – Śróda omówiła organizację pracy szkoły w roku szkolnym 2022/2023. Przedstawiła strukturę zawodów w naszej szkole, zarówno w Branżowej Szkole I stopnia jak i Technikum. Obecnie szkoła kształci uczniów Technikum w siedmiu zawodach: technik logistyk, technik ekonomista, technik elektryk, technik organizacji turystyki, technik żywienia i usług gastronomicznych, technik pojazdów samochodowych i technik mechanik. Na poziomie Branżowej Szkoły I stopnia szkoła kształci w 21 zawodach. Uczniowie najczęściej wybierają takie zawody jak tapicer, sprzedawca, fryzjer, mechanik pojazdów samochodowych oraz kucharz. Omówiona została także kwestia realizacji podstawy programowej w zawodach. Teoretyczne kształcenie zawodowe odbywa się po części na zajęciach edukacyjnych w szkole w zawodach tapicer i sprzedawca, a dla pozostałych zawodów organizowane są turnusy dokształcania teoretycznego zawodowego w Centrum Kształcenia Zawodowego w Chodzieży. Pani Katarzyna Kulczyńska-Śróda zwróciła również uwagę na promocję szkolnictwa branżowego oraz na współpracę z pracodawcami. Daje to wymiernie korzyści zarówno uczniom, pracodawcom jak i szkole. Między innymi dzięki tym działaniom możemy się poszczycić zdobyciem srebrnej i brązowych tarcz w rankingu najlepszych techników w Polsce. W celu podniesienia jakości kształcenia zawodowego na spotkaniu omówiono wyniki egzaminów czeladniczych i zawodowych absolwentów Branżowej Szkoły I stopnia oraz uczniów Technikum. Egzamin zawodowy składa się z części teoretycznej (testu z wiedzy zawodowej) i części praktycznej (zadania symulującego realne sytuacje występujące w przedsiębiorstwie). Uczniowie Technikum muszą zdać dwie kwalifikacje, by uzyskać upragniony tytuł zawodowy. To trudne zadanie, nie ma taryfy ulgowej – trzeba znać najdrobniejsze szczegóły wiedzy zawodowej teoretycznej i umieć stosować je w praktyce. Uczniowie naszej szkoły zdali egzaminy na medal. W roku szkolnym 2021/2022 tytuł technika otrzymało 75 % absolwentów Technikum. W sesji wiosennej do egzaminu przystąpili także uczniowie Branżowej Szkoły I stopnia. Większość z nich zdało egzamin z wynikiem pozytywnym (zdawalność na poziomie 79%). Zdecydowana większość zdających uzyskała z części praktycznej egzaminu 100% możliwych do zdobycia punktów. A jednak można!
Powody do dumy mają także absolwenci Branżowej Szkoły I stopnia kształcący się w zawodach rzemieślniczych i przystępujący do egzaminu czeladniczego. Wyniki egzaminu czeladniczego omówiła Pełnomocnik Wielkopolskiej Izby Rzemieślniczej w Poznaniu Katarzyna Jeleń-Wojciechowska, która podkreśliła znakomite przygotowanie uczniów naszej szkoły, co pozwoliło na osiągnięcie 1 miejsca w rankingu zdawalności egzaminu czeladniczego wśród wszystkich szkół z okręgu pilskiego. Sukces na egzaminie z pewnością nie byłby możliwy bez wsparcia pracodawców. Wysokie wyniki egzaminów cieszą tym bardziej, że są owocem ciężkiej pracy zarówno uczniów, nauczycieli oraz instruktorów praktycznej nauki zawodu, którzy efektywnie przygotowują młodzież do tego, najważniejszego w ich dotychczasowym życiu, egzaminu. Wyniki egzaminu to nie tylko dowód wysokiej jakości kształcenia zawodowego w naszej szkole, ale także dobra prognoza dla tych absolwentów, którzy zdecydowali się na kontynuowanie swoich zainteresowań zawodowych. Wszystkim gratulujemy wytrwałości w dążeniu do celu, jakim było zdanie tego, niełatwego przecież, egzaminu. Gratulujemy również pracodawcom i nauczycielom, którzy tak dobrze wywiązali się ze swojej roli, przygotowując swoich uczniów z jednej strony do egzaminu zawodowego, a z drugiej do pracy zawodowej.
Wiceprezes Wielkopolskiej Izby Rzemieślniczej w Poznaniu Karol Pufal omówił kwestie prawne związane z kształceniem zawodowym. Zwrócił uwagę na brak spójności w przepisach prawnych dotyczących kształcenia. Dotyczy to przede wszystkim absolwentów szkół branżowych I stopnia, którzy kończą szkołę jako osoby niepełnoletnie.
Ważnym punktem tegorocznego spotkania okazał się aspekt wychowawczy szkoły. Tutaj głos zabrała pedagog szkolny Katarzyna Chlasta. Przedstawiła elementy programu wychowawczo-profilaktycznego szkoły. Zwróciła także uwagę na ważną rolę nauczycieli i pracodawców, którzy winni wspierać i motywować swoich podopiecznych.
Podczas spotkania głos zabrali również przedstawiciele klas patronackich, omawiając działania podejmowane w zakresie patronatu takie jak m.in. opieka mentorska, promocja szkolnictwa branżowego, organizowanie konkursów i wycieczek studyjnych, bonusy dla uczniów, możliwości dodatkowych szkoleń oraz zatrudnienia po ukończeniu szkoły.
W trakcie spotkania wywiązała się również dyskusja na temat organizacji turnusów teoretycznych przedmiotów zawodowych w zawodzie fryzjer. Pracodawcy zgłosili postulat o dostosowanie terminów turnusów do organizacji pracy w zakładach fryzjerskich. Należy tutaj nadmienić, że terminy turnusów dokształcania zawodowego teoretycznego ustalane są głównie w oparciu o możliwości kadrowe Centrum Kształcenia Zawodowego w Chodzieży.
Na zakończenie spotkania głos zabrał wicestarosta Chodzieski Mariusz Witczuk, który podziękował pracodawcom za udział w spotkaniu i ich zaangażowanie w kształcenie zawodowe młodocianych pracowników. W nawiązaniu do wypowiedzi Krzysztofa Statuckiego – dyrektora Enea Operator Rejonu Dystrybucji Chodzież, podkreślił jak trudno jest obecnie prowadzić działalność gospodarczą w związku ze stale rosnącymi kosztami energii i rosnącą inflacją. Wicestarosta dodał, że rosnące koszty utrzymania dotyczą nie tylko sfery komercyjnej, ale również powiatów, gmin i szkół.
Spotkanie przebiegło w miłej i przyjaznej atmosferze. Pracodawcom i wszystkim zaproszonym gościom jeszcze raz dziękujemy za owocną współpracę i przybycie na tegoroczne spotkanie.
Anna Nylec
kierownik szkolenia praktycznego

 

Skip to content