Odbiór świadectw maturalnych

Uwaga! Absolwenci klas maturalnych!
Zapraszamy 5 lipca 2021 roku o godz. 10:00 do sali 12 po odbiór świadectw dojrzałości.
Wydawanie wyników egzaminów maturalnych będzie się odbywało z zachowaniem zasad higienicznych:

1) absolwenci przychodzą do szkoły w maseczkach;
2) przy wejściu należy zdezynfekować ręce;
3) cały czas należy utrzymywać dystans społeczny min. 1,5 m;
4) w sali może przebywać maksymalnie 1 absolwent, pozostałe osoby czekają przed wejściem do klasy.
Absolwenci, którzy nie mogą odebrać świadectw osobiście, muszą wystawić pisemne upoważnienie dla osoby odbierającej świadectwo. Na przykład według następującego wzoru:
Upoważniam (imię nazwisko osoby upoważnionej), nr PESEL, legitymującej się dowodem osobistym nr … do odebrania świadectwa dojrzałości (imię i nazwisko absolwenta) miejscowość, data, podpis absolwenta.
Osoba upoważniona jest zobowiązana przy odbiorze świadectwa potwierdzić swoją tożsamość okazując dowód osobisty.
Skip to content